Fejléc

DiákönkormányzatTisztségek
A Diákönkormányzat elnöke: Csupor Ádám (7.t)

Diákönkományzat munkáját segítő tanár: Kovácsné Buzás Hajni

DÖK SZMSZ


A Marcalvárosi
Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Diákönkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzata


OM-azonosító: 030523
Szervezeti egység kód: 074048
Cím: 9024 Győr, Örkény István u.6.
E-mail cím:aranyiskolagyor@gmail.com
Telefon: 96/431-139
Honlap: www.aranyj-gyor.edu.hu
Készült: 2007. május 31.
Érvényes: 2007. június 8-tól visszavonásig
Felülvizsgálva: 2010. június 30. és 2013. december 16.


Átfogó felülvizsgálat és módosítás: 2016. december 31., illetve a jogszabályváltozások, esetleges szervezeti átalakulások miatt szükségessé váló időpontokban és mértékben.

Készítette : Kovácsné Buzás Hajnalka DÖK-segítő pedagógus.

A diákönkormányzat az 1993. évi LXXIX. Törvény rendelkezései alapján a tanulók érdekeinek képviseletére alakult meg. A 2013-ban felülvizsgált és módosított szövegváltozatban leírtak alkalmazására a 2011. évi CXC. törvény (nemzeti köznevelési törvény) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

A diákönkormányzat tagjai:

Az egyes osztályok képviselői, akiket az osztály tanulóinak több mint ötven százaléka választott A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító pedagógus segíti.

1. A diákönkormányzat tagjainak megbízatása két évre szól. Az új választást a tanév elején osztályonként az osztályfőnök szervezi és irányítja.

2. Megszűnik a diákönkormányzat tagsága annak, akit a választásra jogosultak 25 %-ának kezdeményezését követően választói visszahívnak. A visszahívással, vagy bármilyen egyéb ok miatt megüresedő helyeket szabályos választásokkal egy hónapon belül be kell tölteni. Rendkívüli esetben kétharmados többségű szavazással maga a diákönkormányzat is kezdeményezheti valamelyik tagjának visszahívását.

3. A diákönkormányzat tagjaiból jelölés alapján elnököt és társelnököt választ. A Választás titkos és kétharmados többséget igényel. A diákönkormányzat tagjai közül további tisztségviselőt választ a következő tisztségre: gazdasági felelős. Tagjai közül a későbbiekben bármikor további témafelelősöket, esetenként kisebb csoportokat választhat. Egyes határidős feladatok elvégzésével egy-egy tagot bízhat meg. Ezen átmeneti esetekre kapott jogkör az ügy lezárását követően megszűnik. A tisztviselők vagy belső megbízások tanulóinak választása a diákönkormányzat egyedi döntése alapján történhet szótöbbséggel vagy kétharmados többséggel.

4. A diákönkormányzat képviseletére az elnök jogosult. A társelnök az elnököt távollétében teljes joggal helyettesíti.

5. Az elnök és a társelnök visszahívásának kezdeményezéséhez minősített többségre van szükség. Az elnököt és a társelnököt a diákönkormányzat tagjainak kétharmados többsége bármikor visszahívhatja.

6. A diákönkormányzat ülései általában nem nyilvánosak, de egyes esetekben közös döntéssel nyilvánossá tehetők. Az üléseken állandó meghívottként részt vesz a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Kérésre, illetve a diákönkormányzat döntése alapján az iskola igazgatója vagy megbízottja, illetve az ügyben érintettek részvételét is biztosítani kell. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt a munkában.

7. A diákönkormányzat üléseit az elnök, távollétében a társelnök vezeti. Az adott alakuló ülést az elnök és a társelnök megválasztásáig a diákönkormányzatot segítő pedagógus vezeti.

8. A diákönkormányzat üléseit általában kéthavonta tartja. Összehívását kezdeményezheti a tagok egynegyede, az elnök vagy társelnök. Ilyenkor egy héten belül össze kell hívni a diákönkormányzatot. Az ülések napirendjét, várható témáit a tagokkal az elnök az ülés előtt két nappal köteles közölni. A testület akkor határozatképes, bármilyen állásfoglalása akkor érvényes, ha a tagok 51 %-a jelen van. Ellenkező esetben az ülést eredménytelennek kell tekinteni, újra össze kell hívni. A diákönkormányzat döntéseit szavazással hozza.

9. A diákönkormányzat döntéseit, javaslatait írásba kell foglalni. Ezeket az elnök és a társelnök is aláírja. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni.

10. A választott tagok kötelesek választóikat (osztálytársaikat) rendszeresen tájékoztatni a diákönkormányzat döntéseiről, munkájáról.

11. A diákönkormányzat a köznevelési törvény rendelkezései szerint a következő jogosítványokkal rendelkezik:

Döntési jog: A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának meghatározásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról.

Egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: - Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor - A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor - Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról - A Házirend elfogadásakor.

Véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik- a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan - a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

12. A diákönkormányzat éves feladatát munkaprogram alapján végzi, amit az elnök és társelnök állít össze, és a tanév első ülésén fogadja el a testület.

13. Jelen szabályzatban nem rögzített, a diákönkormányzat belső ügyrendjét, működését meghatározó kérdésekben a diákönkormányzat egyedi döntése szükséges.

14. Jelen szabályzat 2007. június 8-án, utolsó felülvizsgálatot követő szövegváltozata 2014. január 1-jén lép hatályba, és előírásait a következő felülvizsgálatig, módosításig kell alkalmazni. A fenti szabályzatot, ha azt egyéb magasabb jogszabály hatálybalépése nem indokolja, csak a diákönkormányzat - a nevelőtestület jóváhagyásával - módosíthatja.

A Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Diákönkormányzatának Munkaterve a 2017/2018-as tanévre
Hónap
Program
Szeptember
 • Éves munkaterv elkészítése,feladatok kiosztása
 • DÖK-képviselők megválasztása
 • DÖK SZMSZ és Munkaterv elfogadása
 • Iskolai Diákparlament megrendezése
 • Őszi papírgyűjtés megszervezése
 • Pólórendelés első osztályosoknak
 • Biztosításkötés megszervezése
 • Alakuló ülés
 • Papírgyűjtés beindítása
Október
 • Papírgyűjtés
 • Kisállat bemutató
November
 • Karácsonyi bolhapiac megszervezése
 • Filmklub
December
 • Mikulás-kupa
 • Mikulás-táncház megszervezése
 • Ajándékküldés a Mikulás-gyárnak
 • Karácsonyi bolhapiac megrendezése
Január
 • Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése
 • Csocsóbajnokság
 • Farsangi előkészületek(Felsős farsangi tombola árusításának megszervezése, oklevelek előkészítése, tombolatárgyak beszerzése, szponzorkeresés, dekorációban való segítkezés,farsangi disco megszervezése)
 • Diákparlament, új DÖK-vezető választása a következő évre
Február
 • Farsang lebonyolítása (Valentin-napi Szívkirálynő és Szívkirály választása)
 • Fotópályázat kiírása
Március
 • Asztalitenisz-bajnokság
 • Tavaszi papírgyűjtés szervezése
Április
 • Tavaszi papírgyűjtés
 • Kerékpáros közlekedési, ügyességi verseny megszervezése, lebonyolítása
 • Húsvéti tojáseső lebonyolításának segítése alsó tagozaton
Május
 • Tavaszi elektronikai hulladékgyűjtés
 • Diákközgyűlés megtartása
 • DÖK-nap előkészítése
Június
 • DÖK-nap lebonyolítása
 • DÖK éves munkájának értékelése


Folyamatos feladatok a tanév során:
 • Beérkezett észrevételek, tapasztalatok folyamatos megbeszélése
 • Rendszeres kapcsolattartás a hatékony együttműködés érdekében az iskola vezetésével, a szervező pedagógussal és a tantestülettel
 • Havonta megbeszélés a DÖK-képviselőkkel
 • Helyi versenyek támogatása kisebb ajándékokkal
 • PET palackok gyűjtése
  GYŰJTÉS!!!


    
  Iskolánk a tavalyi évhez hasonlóan is EGÉSZ ÉVBEN gyűjti a PET-palackokat, melyeket az udvari bejáratnál elhelyezett nagy zsákba lehet tenni. Ezzel környezetünket is védjük, és támogathatjuk a Gyerekeket különféle programok megvalósításának finanszírozásában.
  Lelkes palacktaposók :-)
  A rakodás sem maradhat el
  Kész az egy köbméteres csomag :-)  Néhány gondolat a papírgyűjtésről


  Iskolánkban befejeződött az őszi papírgyűjtés. A három hét alatt az alsó tagozatosok 9.600 kg-ot, a felsősök pedig 8789 kg-ot gyűjtöttek. Szép teljesítmény, gratulálunk minden, a gyűjtésben lelkesen részt vevő diáknak, és köszönjük a Kedves Szülőknek,hogy a szállításban segítettek.

  Mint bizonyára Önök is tudják, ez az egyetlen bevételi forrása van a Diákönkormányzatnak, 10 hónapon keresztül ebből finanszírozunk nagyon sok,a Gyerekeket érintő programot gondolok itt a Halloween-partyra, a Mikulás-kupa díjaira, a farsangi tombolanyereményekre,a DÖK-napi díjakra,a nyári táborozások támogatására; de ebből vesszük a lamináláshoz szükséges fóliákat is, támogatjuk a versenyzőket a nevezési díjakkal, illetve a jutalmakkal.

  Ezen kívül minden éven igyekszem valami hasznos, értékes dolgot is vásárolni,amit szintén a Gyerekek körében hasznosíthatunk: így szereztünk be egy mikroport-szettet és egy jó minőségű digitális fényképezőgépet is. Az osztályok is érdekeltek a gyűjtésben, hisz a három első helyezett pénzjutalomban részesül, az első helyezettek tagozatonként egy-egy jutalomnappal gazdagodnak, ill. az egy tonna felett teljesítő osztályoknak is engedélyezett egy-egy jutalomnapot az iskolavezetés,amelyet tetszőleges célra használnak fel.


  Eredményhirdetés


  Sajnos idén előfordult, hogy egy osztály egyetlen kg papírt sem gyűjtött, így Ők kimaradnak a teljes körű jutalmazásból, hogy érezzék annak a súlyát, hogy tenni is kell azért, hogy kapjanak Mindezt a tavalyi tanév végén, az évzáró DÖK gyűlésen a képviselők.

  S hogy miért is érdemes még gyűjteni? Mert a partnereink(Győr-Szol Zrt., Alcufer Kft.) jóvoltából iskolánk, mivel kimagaslóan jól teljesített a városi és város környéki iskolák körében, extra díjazásban is részesült: így a két legjobban teljesítő osztály egy jutalomnapot kapott, melyet a Mobilis-ban, ill. Gyirmóton, az Aranyhal Étteremnél egész napos horgászattal tölthettek el teljes ellátással, utaztatással.


  Értékes nyeremények: Moblis-látogatás utazással együtt  és egész napos horgászat Gyirmóton, utazással együtt.


  Köszönjük még egyszer is mindenkinek, hogy gyűjtésével hozzájárult ahhoz,hogy az idén is meg tudjuk sok mindennel lepni a Gyerekeket!

  Kovácsné Buzás Hajni
  DÖK segítő tanár
 • Győri Arany János Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.
  ELÉRHETŐSÉGEINK:

  • Cím:
   9024 Győr, Örkény István u. 6.

  • OM azonosító:
   030523

  • Szervezeti egységkód:
   GA1901

  • Tel/fax:
   96/431-044,96/431-139

  • Igazgató:
   Horváth Tamás
   horvath.tamas.arany@gmail.com

  • Igazgatóhelyettesek:
   Basák Zoltán
   Pőheim Judit

  • Titkárság:
   titkarsag@aranygyor.com
   aranyiskolagyor@gmail.com

  • Étkezés:
   I.sz. GMK
   9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

  • Étkezés lemondása:
   96/510-680, 20/553-1820, lemondas@gek.hu

  ÉTKEZÉS:
  Havi étlap.


  ©   Győri Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 9024 Győr, Örkény István u. 6.